Obres de pavimentació amb asfalt S-12 de vies públiques d'Ariany