Aprovació provisional del catàleg de béns i elements protegits del terme municipal d'Ariany

10-Octubre-2022