Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de policia local de l'ajuntament d’Ariany

03-Juny-2021
Actualitzat amb la llista provisional admesos i nomenament assessor proves físiques.

Mitjançant el procediment ordinari.