Contractes

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCES A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIO: Des del 27 de setembre de 2.018, els anuncis de licitacions dels contractes de l’Ajuntament d'Ariany i de les seves entitats dependents i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Licitacions del Plenari de l'Ajuntament d'Ariany 

Licitacions del Depatament de Batlia de l'Ajuntament d'Ariany