Bonificació de l'IBI

25-Gener-2021

La sol·licitud la presentarà el titular de l'immoble afectat, acompanyada del certificat d'homologació emès per l'Administració o tècnic competent. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar una declaració responsable on el titular s'obliga a comunicar a l'Ajuntament d'Ariany qualsevol circumstància que afecti al normal funcionament de la instal·lació. En qualsevol moment, els tècnics municipals podran inspeccionar la instal·lació als efectes de determinar que es compleixen les condicions imposades.

Aquesta bonificació serà d'aplicació a l'any següent de la data d'entrada de la sol·licitud si aquesta es presenta a partir del 31 de març. En cas que es presenti abans del 31 de març aquesta bonificació ja serà d'aplicació en el mateix any si es reuneixen les condicions per a la seva aplicació. La resolució concedent serà comunicada per l'Ajuntament d'Ariany a l'Agència Tributària de les Illes Balears.